Procedura recenzji

ZASADY RECENZOWANIA MONOGRAFII

 1. W trosce o najwyższą jakość publikacji Wydawnictwo „INŻYNIERIA ROLNICZA” przyjęło poniższą obligatoryjną procedurę recenzowania/oceny prac naukowych.
 2. Prace naukowe zgłaszane do publikacji w Wydawnictwie podlegają procedurze wewnętrznej recenzji wydawniczej oraz procedurze recenzji zewnętrznej/naukowej.
 3. Procedura recenzowania monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową wydawanej przez WYDAWNICTWO jest zgodna z zaleceniami MNiSzW opracowanymi w formie broszury „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011 r.
 4. Procedura wewnętrznej recenzji złożonej pracy składa się z następujących etapów:
 5. Wstępna ocena maszynopisu przez Sekretarza Redakcji pod względem zachowania warunków formalnych zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi.
 6. Podczas recenzji wewnętrznej brane są pod uwagę następujące kryteria:
 • wybór tematu: problematyka tekstu ma charakter naukowy, treść tekstu jest spójna z tematem;
 • znaczenie naukowe utworu: tekst ma oryginalny charakter na tle dotychczasowego stanu badań, tematyka lub metodologia są nowatorskie lub wnoszą istotny wkład w istniejący stan wiedzy;
 • poprawność merytoryczna utworu: tekst jest prawidłowy pod względem merytorycznym, opiera się na aktualnym stanie prawnym i prawidłowo przytacza treść przepisów oraz poglądy, wybrana metodologia została zastosowana w prawidłowy sposób, tekst jest poprawny pod względem retorycznym i logiki wywodu;
 • doniosłość tematu opracowanego przez Autora dla rozwoju danej dziedziny nauki w Polsce;
 • poziom naukowy utworu na tle innych utworów naukowych dotychczas publikowanych w Wydawnictwie.
 1. Praca nie zostanie zaakceptowana do dalszych etapów procedury wydawniczej, jeżeli treść monografii nie odpowiada jej tytułowi, występują w niej błędy merytoryczne, widoczny jest brak oryginalności tekstu, opracowana bibliografia jest pobieżna i niewystarczająca przy pracach z danej dziedziny, utwór stanowi opracowanie zagadnienia, które nie jest przedmiotem zainteresowania Wydawnictwa. W przypadku braku akceptacji – Autor pracy zostaje poinformowany o nieprzyjęciu pracy do druku.
 2. Procedura zewnętrzna recenzji złożonej pracy składa się z następujących etapów:
 3. Praca naukowa jest recenzowana przez dwóch niezależnych recenzentów powoływanych spośród pracowników naukowych jednostek niezatrudniających Autora pracy naukowej.
 4. Wyboru recenzenta lub recenzentów dokonuje Wydawnictwo. Autor w tym względzie może wnieść sprzeciw. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Wydawnictwo.
 5. Recenzja zewnętrzna/naukowa będąca recenzją otwartą (zarówno recenzenci, jak i autorzy znają swoje personalia) kończy się jednoznacznym wnioskiem co do: przyjęcia pracy bez poprawek, przyjęcia pracy po wprowadzeniu wymaganych poprawek lub odrzucenia pracy.
 6. Recenzenci dokonują oceny pracy w oparciu o następujące kryteria:
  • wybór tematu: problematyka tekstu ma charakter naukowy, treść tekstu jest spójna z tematem;
  • znaczenie naukowe utworu: tekst ma oryginalny charakter na tle dotychczasowego stanu badań, tematyka lub metodologia są nowatorskie lub wnoszą istotny wkład w istniejący stan wiedzy;
  • poprawność merytoryczna utworu: tekst jest prawidłowy pod względem merytorycznym, opiera się na aktualnym stanie prawnym i prawidłowo przytacza treść przepisów, wybrana metodologia została zastosowana w prawidłowy sposób, tekst jest poprawny pod względem retorycznym i logiki wywodu.
 7. Autor otrzymuje wyniki recenzji. W razie gdy recenzja zawiera rekomendację o przyjęciu pracy do planu wydawniczego po wprowadzeniu określonych poprawek, Autor jest zobowiązany do ich wprowadzenia.
 8. W przypadku konieczności wprowadzenia poprawek do pracy naukowej recenzent formułuje ocenę wraz z opinią, które elementy pracy wymagają poprawienia.
 9. Jeśli recenzje lub jedna z recenzji jest negatywna – tekst podlega odrzuceniu.
 10. Recenzja musi mieć formę pisemną i musi zawierać jednoznaczny wniosek dotyczący dopuszczenia do druku lub odrzucenia danej monografii do publikacji.
 11. Pozytywna recenzja kwalifikuje monografię do dalszych etapów redakcyjnych i do publikacji.
 12. Sekretariat Redakcji na adres poczty elektronicznej Autora przesyła wyniki recenzji oraz ewentualne rekomendacje recenzenta dotyczące wprowadzenia koniecznych zmian w utworze.

WYTYCZNE DLA RECENZENTÓW:

Recenzja musi mieć formę pisemną i musi zawierać jednoznaczny wniosek dotyczący dopuszczenia lub odrzucenia monografii do publikacji. Recenzja powinna składać się z następujących części:

 1. Część informacyjna:
 1. Pełny zapis bibliograficzny recenzowanej pracy (autor/autorzy, tytuł).
 2. Klasyfikacja recenzowanej pracy według jej formy i dziedziny wiedzy.
 3. Charakter publikacji (np. praca zbiorowa, zbiór dokumentów).
 4. Jaka jest główna hipoteza oraz teza końcowa recenzowanej pracy?
 5. Z jakich źródeł korzystał autor?
 6. Jaką metodę badawczą zastosowano w pracy?
 7. Czy inni autorzy pisali na podobny temat i czy tematyka recenzowanej pracy jest przedmiotem sporów w nauce?
 1. Część oceniająca:
 1. Czy recenzent zgadza się z tezami recenzowanej pracy (dlaczego tak, dlaczego nie)?
 2. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu?
 3. Czy trafny był dobór i sposób wykorzystania źródeł?
 4. Jak można ocenić warsztat badawczy autora?
 5. Czy prowadzony przez autora wykład jest jasny i spójny?
 6. Czy wystarczająco bogaty jest aparat naukowy i czy pomaga on przy odbiorze pracy?
 • Wniosek końcowy.

 

Ocena przedmiotu recenzji i jego wartości musi być obiektywna, wystawiona z pełną odpowiedzialnością, a więc na podstawie ogólnie przyjętych kryteriów, rzetelnie uzasadniona i przemyślana.