Walne Zebranie ustaliło nowe wysokości składki członkowskiej.

Od 2004 roku członków zwyczajnych PTIR obowiązują składki w wysokości:

  • profesor – 30zł;
  • doktor habilitowany, doktor – 20zł;
  • asystent, student – 10 zł.

* Pozwalamy sobie na przypomnienie, że zgodnie ze statutem, członka zwyczajnego obowiązuje regularne opłacanie składek członkowskich. Zaleganie z opłatą składek za okres dłuższy niż jeden rok traktowane jest jako rezygnacja z członkostwa i powoduje skreślenie z listy członków PTIR.