Zeszyty Naukowe

Artykuł naukowy (Rozporządzenia MNiSW z dnia 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej) recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy; opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. Artykułem naukowym jest również artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism. Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna.

oryginalny artykuł naukowy artykuł naukowy prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, technicznym, lub analitycznym; do tego typu zaliczyć należy również artykuły monograficzne, artykuły konferencyjne oraz eseje naukowe
artykuł przeglądowy artykuł naukowy stanowiący podsumowanie aktualnego stanu wiedzy w danym obszarze badawczym. artykuł przeglądowy integruje i interpretuje dotychczasowe wyniki oryginalnych badań naukowych, nie musi natomiast zawierać oryginalnych wyników badań
artykuł popularnonaukowy publikacja popularyzująca zagadnienia naukowe wśród czytelników niebędących specjalistami w danej dziedzinie
studium przypadku (case study) publikacja będąca analizą danego przypadku (najczęściej rzeczywistego) dająca możliwość wyciągnięcia wniosków odnośnie przyczyn i rezultatów opisanego w nim przypadku, opisu zdarzenia; typowa publikacja dla czasopism z obszaru nauk medycznych, społecznych
artykuł receznyjny artykuł naukowy zawierający krytyczną analizę i ocenę publikacji naukowej, dzieła literackiego lub dzieła sztuki, może być opublikowany w ramach dyskusji polemicznej
komunikat o wynikach badań krótki (zwykle 1 do 3 stron) artykuł naukowy opisujący wstępne rezultaty badań empirycznych o szczególnym znaczeniu, przebieg i wstępne wyniki oryginalnych badań eksperymentalnych lub oryginalne rozwiązania techniczne
glosa lub komentarz prawniczy artykuł prawniczy zawierający oryginalne wyniki badań o charakterze analitycznym
wytyczne/zalecenia (guidelines) publikacja o charakterze przeglądowym będąca opisem zaleceń i rekomendacji dotyczących postępowania w określonych przypadkach, publikacja charakterystyczna przede wszystkim dla czasopism z obszaru nauk medycznych
inne o charakterze cytowalnym publikacje w czasopiśmie naukowym niewymienione powyżej, które mają potencjał do bycia publikacją cytowaną tj. co do zasady są cytowane w czasopismach naukowych, posiadają odniesienia bibliograficzne oraz podlegają procesowi recenzji
inne o charakterze niecytowalnym publikacje w czasopiśmie naukowym niewymienione powyżej np. errata, noty biograficzne, sprawozdania, przedmowy, posłowia, edytoriale, nekrologi, zapowiedzi, listy do redakcji, recenzje (nienaukowe) oraz pozostałe artykuły nieposiadające charakteru cytowalnego tj. co do zasady nie są cytowane przez autorów innych publikacji, nie posiadają również odniesień bibliograficznych, zwyczajowo nie podlegają recenzji