O nas….

Propozycja powołania do życia Polskiego Towarzystwa Techniki Rolniczej zrodziła się w czasie uroczystego posiedzenia Klubu Seniora Mechanizacji Rolnictwa w grudniu 1980 roku. Inicjatorem i pomysłodawcą był Profesor Janusz Haman, członek rzeczywisty PAN i niekwestionowany lider krajowego środowiska techniki rolniczej.

Motywem przekonującym była zazdrość, że inne środowiska naukowe, w tym w naukach rolniczych, mają takie towarzystwa i pełnią one poważną rolę w integracji i upowszechnianiu osiągnięć naukowo-badawczych, w tym wdrażaniu innowacyjności do bezpośredniej produkcji. Ze  strony Profesora Rudolfa Michałka zrodziło się początkowo zastrzeżenie, czy towarzystwo nie będzie dublować prac Komitetu Techniki Rolniczej PAN. Jednak Profesor Haman, jako długoletni sekretarz V Wydziału PAN wyjaśnił, że we wszystkich znanych Mu ośrodkach, gdzie działają komitety i towarzystwa, działalność ich rozwija się bardzo dobrze, przy ścisłej współpracy obu instytucji.

Czynnikiem decydującym o powołaniu towarzystwa naukowego był fakt, że komitety PAN-owskie reprezentują tylko nieliczną grupę pracowników, natomiast w towarzystwach mogą pracować w zasadzie wszyscy, niezależnie od posiadanych tytułów i stopni, reprezentujący nie tylko ośrodki naukowe, ale całą gospodarkę, administrację a przede wszystkim bezpośrednich producentów.

Po wstępnych ustaleniach przystąpiono do pierwszych prac organizacyjnych, rozpoczynając od przeglądu statutów towarzystw, przede wszystkim spośród nauk rolniczych i cieszących się w kraju wysoką oceną. Sporo czasu w przygotowaniach poświęcono na konsultacje z różnymi ośrodkami, instytucjami i osobami doświadczonymi, mającymi dużą wiedzę na ten temat. Niestety przyszedł grudzień 1981 roku, gdzie ogłoszony stan wojenny zamroził na kilka lat odradzający się demokratyczny ruch w organizacji towarzystw naukowych.

Do tematu powołania Towarzystwa powrócono po dziesięciu latach i transformacji polityczno-gospodarczej z roku 1989. Pierwszym krokiem na tej drodze było powołanie grupy założycieli, którą tworzyli:

prof. dr hab. Władysław Bala

prof. dr hab. Jacek Biłowicki

prof. dr hab. Jan Bogdanowicz

dr Jan Borcz

dr Ryszard Broda

prof. dr hab. Janusz Haman

prof. dr hab. Józef Grochowicz

prof. dr hab. Eugeniusz Kamiński

prof. dr hab. Janusz Kolowca

prof. dr hab. Józef Kowalski

prof. dr hab. Andrzej Kwiciński

prof. dr hab. Norbert Marks

prof. dr hab. Rudolf Michałek

prof. dr hab. Stanisław Pabis

prof. dr hab. Zbigniew Ślipek

prof. dr hab. Zdzisław Wójcicki

prof. dr hab. Piotr Zalewski

 

Grono założycieli przygotowało projekt Statutu Towarzystwa i zwołało pierwszy zjazd wszystkich członków w grudniu 1991 roku. Zjazd zatwierdził statut i przyjął główne kierunki działalności na całą 4-letnią kadencję. Statut zawiera standardowe zapisy, typowe dla towarzystw naukowych, m.in. że obszarem działalności jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą władz naczelnych jest miasto Kraków. Na terenie kraju mogą być powoływane oddziały terenowe. Istotny zapis statutowy dotyczył głównych celów działalności i obejmował:

  1. Inspirowanie i podejmowanie myśli technicznej przyczyniającej się do rozwoju gospodarki żywnościowej w Polsce,
  2. Inicjowanie i popieranie prac naukowo-badawczych rozwojowych i doświadczalnych oraz opracowań w dziedzinie inżynierii rolniczej,
  3. Udział we wdrożeniach innowacji i postępu naukowo-technicznego w kompleksie gospodarski żywnościowej,
  4. Popieranie udziału w zakresie kształcenia i dokształcania specjalistów wszelkich szczebli w dziedzinie inżynierii rolniczej.

W art. 10 Statutu określono formy i drogi realizacji przyjętych celów działalności. Rozdział III zawiera informacje odnośnie członków, ich podziału oraz ich praw, obowiązków. Rozdział IV dotyczy władz Towarzystwa, są nimi: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd Główny, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński.

Oddzielny rozdział V dotyczy oddziałów terenowych. Aktualnie PTTR posiada 9 oddziałów terenowych z siedzibami w następujących miastach: Koszalin, Kraków, Lublin, Łomża, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław.

Po roku działalności Zarząd Główny zwołał nadzwyczajne zebranie członków dla realizacji uchwały zebrania walnego o zmianie nazwy Towarzystwa z Polskiego Towarzystwa Techniki Rolniczej na Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej.