Organizacja życia naukowego

Prowadzona jest różnymi kanałami, głównie poprzez organizację Konferencji, Szkół Naukowych oraz Sympozjów. Stałą formą organizacji życia naukowego, wyróżniającą nasze środowisko w naukach rolniczych są trzy cyklicznie organizowane szkoły naukowe: Zimowa Szkoła Naukowa „Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie”, Letnia „Szkoła Metodologii Nauk – Działy Wybrane”, Letnia Szkoła „Inżynieria Systemów”. Ponadto Towarzystwo organizuje lub jest współorganizatorem większości Konferencji i Sympozjów o charakterze krajowym i międzynarodowym. Przeciętnie w roku imprez naukowych przy współudziale Towarzystwa organizowanych jest 25-30. Zgodnie ze Statutem Towarzystwa kadencja trwa 4 lata, stąd ogólnopolskie zjazdy delegatów odbyły się w roku: 1991, 1995, 1999, 2003.

Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Towarzystwa realizowana jest poprzez jej członków w ich macierzystych ośrodkach naukowych i związana głównie z takim dyscyplinami naukowymi jak: inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, nauki o zarządzaniu i jakości. Członkowie Towarzystwa pozyskują projekty badawcze z NCN, NCBiR, NAWA, MEiN oraz innych podmiotów finansujących badania naukowe. Uzyskane wyniki badań naukowych Członkowie Towarzystwa publikują w większości w międzynarodowych czasopismach naukowych indeksowanych w bazach Web of Science i Scopus. W ostatnich latach nastąpiła intensyfikacja w tym zakresie czego efektem jest szereg publikacji naukowych o punktacji 200 i 140 pkt wg wykazu czasopism MEiN.

Oprócz realizacji badań przez pracowników w własnych ośrodkach naukowych PTIR samodzielne prowadzi działalność naukowo-badawczą poprzez przyjmowanie w formie zleceń zadań stanowiących część programów badawczych realizowanych przez jednostki naukowe uczelni i instytutów.