Informacje o AE

Czasopismo Agricultural Engineering publikuje prace badawcze i przeglądowe w 5 obszarach badawczych: inżynieria rolnicza, inżynieria produkcji, inżynieria przetwórstwa spożywczego, budowa i eksploatacja maszyn, odnawialne źródła energii.

Z zakresu inżynierii rolniczej czasopismo publikuje prace dotyczące: techniki i technologii wytwarzania surowców i produktów pochodzenia rolniczego; modelowania matematycznego i optymalizacji systemów oraz procesów w produkcji rolniczej; organizacji i ekonomiki mechanizacji rolnictwa, projektowania i wyposażenia gospodarstw rolnych.

Z zakresu inżynierii produkcji czasopismo publikuje prace dotyczące: projektowania wyrobów i procesów, sterowania procesami produkcyjnymi, organizacją i zarządzaniem procesami wytwarzania.

Z zakresu inżynierii przetwórstwa spożywczego czasopismo publikuje prace dotyczące: technologii, właściwości surowców i produktów w przemyśle rolno-spożywczym; procesów; urządzeń; sterowania i automatyzacji w przemyśle rolno-spożywczym; organizacji produkcji; bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności, zagadnień energetycznych.

Z zakresu budowy i eksploatacji maszyn czasopismo publikuje prace dotyczące: projektowania maszyn i urządzeń rolniczych oraz maszyn i urządzeń do przetwarzania płodów rolnych; eksploatacji i niezawodności maszyn i urządzeń rolniczych oraz maszyn i urządzeń do przetwórstwa płodów rolnych;

Z zakresu odnawialnych źródeł energii czasopismo publikuje prace dotyczące: technologii stosowanych w odnawialnych źródłach energii, pozyskiwania i przetwarzania surowców wykorzystywanych w OZE; budowy i eksploatacji maszyn wykorzystywanych w OZE; bilansu energetycznego; ekonomicznych aspektów produkcji energii.

 

Rodzaje wydawanych publikacji

Artykuły przeglądowe, prezentujące aktualny stan i kierunki rozwoju wiedzy w zakresie danej tematyki, w obszarze inżynierii mechanicznej.

Artykuły naukowe, zawierające oryginalne wyniki zakończonych badań teoretycznych lub eksperymentalnych, których treść przyczynia się do wzrostu wiedzy naukowej w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.

Komunikaty naukowe, przedstawiające wyodrębnione fragmenty prowadzonych badań, a także oryginalne stanowiska badawcze, metody pomiarów lub metody opracowania wyników pomiarów.