Monografie

od 2019

Monografia naukowa (Rozporządzenia MNiSW z dnia 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej) to recenzowana publikacja książkowa, przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. Monografią naukową jest również recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład (na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury; na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim) i edycja naukowa tekstów źródłowych.

2017-2018

Monografia naukowa (Rozporządzenia MNiSW z dnia 12. grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych), w tym edycje naukowe tekstów źródłowych i artystycznych, atlasy i mapy, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, skrypty i podręczniki akademickie, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie oraz katalogi zabytków, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) stanowią spójne tematycznie opracowania naukowe;
2) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy;
3) były poddane procedurze recenzji wydawniczych;
4) są opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy), z wyłączeniem map;
5) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych lub są mapami odpowiadającymi tej objętości tekstu;
6) są opublikowane jako książki lub odrębne tomy (z wyłączeniem map), których egzemplarze obowiązkowe zostały przekazane uprawnionym bibliotekom, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. poz. 722, z 2003 r. poz. 1188, z 2008 r. poz. 1056 oraz z 2012 r. poz. 1529), są dostępne w bibliotekach krajowych lub zagranicznych uczelni, lub innych uznanych organizacji naukowych, lub są opublikowane w formie elektronicznej w Internecie;
7) posiadają ISBN, ISMN, ISSN lub DOI.

Do monografii można zaliczyć skrypty i podręczniki akademickie, jeśli spełniają powyższe wymogi. Do monografii naukowych nie zalicza się: monograficznych artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników, wznowień monografii naukowych.

Monografia wybitna – podstawę do uznania monografii naukowej za dzieło wybitne stanowi w szczególności przyznana: nagroda Prezesa Rady Ministrów, nagroda ministra kierującego działem administracji rządowej, nagroda właściwego wydziału Polskiej Akademii Nauk, nagroda komitetu naukowego Polskiej Akademii Nauk, nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prestiżowa nagroda zagranicznego towarzystwa naukowego, prestiżowa nagroda organizacji międzynarodowej lub ogólnopolskiego towarzystwa naukowego.

Rozdział w monografii naukowej to opracowanie naukowe o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego, odpowiadające tej objętości tekstu odrębnie opublikowane mapy, hasła w wydawnictwach encyklopedycznych i słownikowych o objętości co najmniej 0,25 arkusza wydawniczego, jeśli spełniają wymogi:

  1. stanowią spójne tematycznie opracowania naukowe;
  2. przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy;
  3. były poddane procedurze recenzji wydawniczych;
  4. są opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy) – z wyłączeniem map;