Obowiązujący Statut PTIR

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art.1.
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej zwanej dalej „Towarzystwem” posiada osobowość prawną.
Art.2.
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Art.3.
Siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest miasto Kraków.
Art.4.
Towarzystwo może powołać na terenie kraju oddziały terenowe zwane dalej oddziałami. Oddziały terenowe Towarzystwa posiadają osobowość prawną.
Art.5.
Towarzystwo ma prawo uchwałą Walnego Zebrania powołać jednostkę gospodarczą działającą w zakresie kompetencji Towarzystwa.
Art.6.
Działalność Towarzystwa ma charakter społeczny a udział we władzach Towarzystwa jest honorowy.
Art.7.
1. Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „ Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej” oraz pieczęci podłużnej z nazwą i adresem władz naczelnych Towarzystwa.
2. Zarząd oddziału terenowego używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem oddziału.
Art.8.
1. Towarzystwo podejmuje współprace z zagranicznymi stowarzyszeniami o tym samym lub podobnym zakresie działania.
2. Towarzystwo Mozę być członkiem międzynarodowych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze.

Rozdział II

Cele i środki działania

Art.9.
Celem Towarzystwa jest:
1) inspirowanie i podejmowanie myśli technicznej przyczyniającej się do rozwoju gospodarski żywnościowej w Polsce,
2) Inicjowanie i popieranie prac naukowo-badawczych rozwojowych i doświadczalnych oraz innych opracowań w dziedzinie inżynierii rolniczej,
3) udział we wdrożeniach innowacji i postępu technicznego w kompleksie gospodarski żywnościowej,
4) popieranie i udział w zakresie kształcenia i dokształcania specjalistów wszelkich szczebli w dziedzinie inżynierii rolniczej.
Art.10.
Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1) organizowanie spotkań, konferencji oraz zjazdów krajowych i zagranicznych,
2) inicjowanie i pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy osobami zainteresowanymi inżynierią rolniczą,
3) działalność szkoleniową, odczytywaną oraz inną działalność popularyzatorska prowadzoną między innymi za pośrednictwem środków masowego przekazu,
4) prowadzenie działalności wydawniczej,
5) prowadzenie działalności gospodarczej tj. wykonywanie prac naukowych, analiz, ekspertyz oraz przygotowanie i prowadzenie produkcji prototypowej,
6) nawiązywanie kontaktów pomiędzy przedstawicielami nauki i praktyki w dziedzinie inżynierii rolniczej,
7) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów zagranicznych z osobami i stowarzyszeniami realizującymi takie same lub podobne cele,
8) inne formy działalności zgodne ze statusem.

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

Art.11.
1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających
Art.12.
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna zainteresowana problematyką inżynierii rolniczej w kompleksie gospodarski żywnościowej, której działalność związana jest z tą dziedziną,
2. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Główny lub zarząd oddziału na podstawie pisemnej deklaracji kandydata zaopiniowanej przez dwóch wprowadzających członków zwyczajnych Towarzystwa.
Art.13.
Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
2) uczestniczyć w zebraniach i imprezach Towarzystwa,
3) korzystać z wszelkich rodzajów pomocy i środków będących w dyspozycji Towarzystwa zgodnie ze statusem i obowiązującymi regulaminami i postanowieniami władz Towarzystwa,
4) wypowiadania się na łamach publikacji Towarzystwa.
Art.14.
Członek zwyczajny jest zobowiązany:
1) brać czynny udział w działalności Towarzystwa,
2) przestrzegać postanowień statusu Towarzystwa,
3) opłacać regularnie składki członkowskie.
Art.15.
1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:
1) śmierci członka,
2) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie,
3) skreślenie z list członków przez Zarząd Główny lub zarząd oddziału z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dłuższy niż rok,
4) wykluczenie z Towarzystwa na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
2. Osobie wykreślonej lub wykluczonej z powodów wymienionych w ust.1 pkt 3 i 4 przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Towarzystwa w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej zawiadomienia o skreśleni lub wykluczeniu.
Art.16.
1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie finansowe dla tej działalności i zostanie przyjęta przez Zarząd Główny.
2. Z członkiem wspierającym Zarząd Główny zawiera porozumienie.
Art.17.
1. Członek wspierający Towarzystwo ma prawo:
1) brać udział z głosem doradczym w zebraniach Towarzystwa.
2) Członek wspierający będący osobą prawną działa przez swego przedstawiciela,
3) zgłosić wniosek do władz Towarzystwa zgodnie z porozumieniem zawartym z Zarządem Głównym Towarzystwa.
2. Członek wspierający powinien należycie wywiązywać się z obowiązków określonych w deklaracji i porozumieniu, o którym mowa w § 16.
Art.18.
Członkowstwo wspierające ustaje na skutek:
1) upływu czasu ważności lub wypowiedzenia na piśmie porozumienia, o którym mowa w § 16 ust.2, przez członka wspierającego lub Zarząd Główny Towarzystwa,
2) rozwiązanie Towarzystwa lub likwidacja osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
3) śmierć członka.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

Art.19.
Władzami naczelnymi Towarzystwa są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Główny,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.
Art.20.
1. Jednostkami terenowymi Towarzystwa są oddziały działające na określonym obszarze kraju.
2. Oddziały terenowe powołane są na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
Art.21.
Władzami oddziału są:
1) Walne Zebranie Oddziału,
2) Zarząd Oddziału.
Art.22.
Dla rozwiązanie poszczególnych problemów związanych z działalnością Towarzystwa mogą być powołane przez Zarząd Główny i zarządy oddziału stałe lub doraźne komisje i zespoły.
Art.23.
Kadencja władz Towarzystwa wszystkich szczebli trwa 4 lata. Wybór do władz odbywa się w głosowaniu tajnym.
Art.24.
Zarząd Główny i zarządy oddziału mogą dokooptować do swego składu nowych członków w miejsce ustępujących z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 ogółu członków.
Art.25.
Członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych władz Towarzystwa.
Art.26.
1. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych, jeżeli statut nie przewiduje innych zasad.
2. Na żądanie 1/3 ogółu zebranych głosowanie w poszczególnych sprawach odbywa się tajnie.

A. Walne Zebranie Członków

Art.27.
Walne Zebranie Członków Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa.
Art.28.
Walne Zebranie Członków Towarzystwa może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Art.29.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwołane jest przez Zarząd Główny raz na 4 lata.
Art.30.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa może odbywać się w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd Główny z jego inicjatywy albo na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek ½ członków zwyczajnych Towarzystwa.
Art.31.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa powinno być zwołane w ciągu dwóch miesięcy od zgłoszenia wniosku.
Art.33.
W Walnym Zebraniu biorą udział delegaci reprezentujący Oddziały Towarzystwa w proporcji 1 delegat na 5 członków. Walne Zebranie jest prawomocnym, jeżeli uczestniczy w nim w I terminie co najmniej 2/3 delegatów Towarzystwa, w II terminie bez względu na liczbę obecnych.
Art.34.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) ustalenie ogólnych kierunków i programów działalności Towarzystwa,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
3) Udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu,
4) wybór Zarządu głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
5) podejmowanie uchwały w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania przez Zarząd Główny, Komisje Rewizyjną i członków Towarzystwa,
6) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń, o których mowa w § 15 ustawy 2 statutu,
7) ustalenie wysokości składek członkowskich,
8) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu,
9) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.
Art.35.
W Walnym Zebraniu biorą udział:
1) z głosem decydującym – członkowie zwyczajni Towarzystwa,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający,
3) inne osoby zaproszone przez Zarząd Główny.

B. Zarząd Główny

Art.36.
1. Zarząd główny składa się z 7 członków.
2. Prezes Zarządu Głównego wybiera Walne Zebranie.
3. Zarząd Główny wybiera ze swojego grona Wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
Art.37.
Posiedzenie Zarządu Głównego zwołuje Prezes Zarządu Głównego co najmniej raz w roku.
Art.38.
W określonych sprawach może być zwołane zebranie Zarządu Głównego z udziałem zaproszonych osób spośród członków Towarzystwa lub spoza nich.
Art.39.
Przynajmniej raz w roku odbywa się poszerzone zebranie Zarządu z udziałem prezesów zarządów oddziałów terenowych.
Art.40.
1. Uchwały Zarządu Głównego mogą być podejmowane przy udziale Prezesa lub Wiceprezesa i w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
2. Uchwały Zarządu głównego zapadają zwykła większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.
Art.41.
Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1) kierowanie działalności Towarzystwa zgodnie ze statutem i postanowieniami Walnego Zebrania,
2) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu w kraju i zagranicą,
3) uchwalenie preliminarza budżetowego orz programów i planów działalności Towarzystwa,
4) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających,
5) zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
6) powołanie oddziałów terenowych i nadzór na ich działalnością,
7) zatwierdzenie sprawozdań i bilansów,
8) podejmowanie bieżących decyzji związanych z działalnością Towarzystwa nie zastrzeżonych dla innych jego władz.

C. Komisja Rewizyjna

Art.42.
Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków spośród których wybiera się przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego o sekretarza.
Art.43.
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa z wyjątkiem działalności Sądu Koleżeńskiego,
2) składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania ze swej działalności i przedstawienie wniosku w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
3) przedstawienie Zarządowi Głównemu uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych,
4) przedstawienie Zarządowi Głównemu wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

D. Sąd Koleżeński

Art.44.
1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków.
2. Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
Art.45.
Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
1) orzekanie w sprawach spornych miedzy członkami związanych z działalnością Towarzystwa,
2) orzekanie w sprawach naruszania przez członków Towarzystwa zasad statutowych.
Art.46.
Sąd Koleżeński może zwrócić członkowi uwagę bądź orzekać o następującej karze:
1) upomnienie,
2) nagany,
3) zawieszenie w prawach członka na okres 1 roku,
4) wykluczenie z Towarzystwa.
Art.47.
Wykluczenie z Towarzystwa następuje w przypadku:
1) poważnego naruszenia przez członka Towarzystwa postanowień statutu lub uchwał władz Towarzystwa,
2) skazanie członka Towarzystwa prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.

Rozdział V

Oddziały terenowe

Art.48.
Oddziały terenowe powołane są przez Zarząd Główny.
Art.49.
1. Najwyższą władzą oddziału terenowego jest walne zebranie członków oddziału.
2. Zwyczajne walne zebranie członków oddziału jest zwoływane przez zarząd oddziału raz na 4 lata.
3. Nadzwyczajne walne zebranie oddziału może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływane przez zarząd oddziału z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Głównego lub na wniosek ½ członków oddziału.
4. Nadzwyczajne walne zebranie członków oddziału powinno być zwołane w ciągu 6 tygodni od złożenia wniosku.
Art.50.
1. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad walnego zebrania członków oddziału terenowego ustala zarząd oddziału i podaje do wiadomości zainteresowanych oraz Zarządu Głównego, co najmniej na 4 dni przed terminem walnego zebrania.
2. Do walnego zebrania oddziału stosuje się postanowienia zawarte w § 33 statutu.
Art.51.
W walnym zebraniu członów oddziału terenowego biorą udział z głosami doradczymi:
1) członkowie władz naczelnych Towarzystwa jeżeli nie są członkami oddziału,
2) członkowie wspierający z danego terenu,
3) inne osoby zaproszone przez zarząd okręgu.
Art.52.
Do kompetencji walnego zebrania oddziału terenowego należy:
1) wybór zarządu oddziału,
2) decydowanie w sprawach dotyczących zadań statutowych Towarzystwa na terenie działania oddziału,
3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań zarządu oddziału.

B. Zarząd Oddziału Terenowego

Art.53.
1. Zarząd oddziału składa się z 7 członów.
2. Prezesa Zarządu oddziału wybiera walne zebranie członków oddziału.
3. Zarząd oddziału wybiera za swego grona wiceprezesa, sekretarza, i skarbnika.
Art.54.
Posiedzenie zarządu oddziału zwołuje prezes zarządu w miarę potrzeby lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
Art.55.
Do zarządu oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w § 38 i w §40 statutu.
Art.56.
Do zakresu działania zarządu oddziału należy:
1) kierowanie działalności oddziału zgodnie ze statutem Towarzystwa,
2) wykonywanie uchwały władz naczelnych Towarzystwa i uchwał walnego zebrania członków oddziału terenowego,
3) gospodarowanie majątkiem Towarzystwa w granicach upoważnień określających przez Zarząd Główny,
4) przyjmowanie członków zwyczajnych Towarzystwa z obszaru objętego działalnością oddziału,
5) składanie sprawozdań ze swej działalności Zarządowi Głównemu i walnemu zebraniu oddziału,
6) występowanie z wnioskami do Zarządu Głównego i walnego zebrania oddziału.

Rozdział VI

Majątek i Fundusze Towarzystwa

Art.57.
Do realizacji zadań statutowych Towarzystwo posiada majątek i fundusz składający się z :
1) składek członków zwyczajnych i świadczeń członków wspierających,
2) wpływów z działalności Towarzystwa,
3) dochodów z majątku Towarzystwa,
4) dotacji,
5) darowizn, spadków i zapisów.
Art.58.
1. Do zawieranych umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Towarzystwa jest wymagane współdziałanie i podpisy dwóch uprawnionych osób.
2. Osobami uprawnionymi są:
1) prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbik Zarządu Głównego,
2) inni członkowie Zarządu Głównego lub członkowie zarządów oddziałowych na podstawie udzielonych im przez Zarząd Główny pełnomocnictw.

Rozdział VII

Rozwiązanie Towarzystwa

Art.59.
1. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków, większością co najmniej 3/4 głosów.
2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie wybiera Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z udzielonymi przez Walne Zebranie wytycznymi przeprowadzi likwidacje Towarzystwa.
3. Walne Zebranie, które pojęło uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa decyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa z chwilą likwidacji.