O Wydawnictwie

Wydawca: Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków. Redakcja informuje, że począwszy od pierwszego numeru 1997 roku, pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Maciej Kuboń (UR Kraków)

Skład i łamanie: Zbigniew Szpila

Korekta językowa: mgr Katarzyna Wójcik

Oprawa graficzna: Zbigniew Szpila

Dane wydawnictwa:

REDAKCJA

ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków

tel./fax: (012) 662-46-99

e-mail: redakcja@ptir.org; journal@ptir.org

ISSN: 2083-1587  (wersja drukowana)

ISSN 2449-5999 (wersja elektroniczna)