O Wydawnictwie

Wydawnictwo Inżynieria Rolnicza istnieje od 1997 r. i jest oficjalnym Wydawnictwem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej. Od początku swojej działalności (1997) publikuje oryginalne opracowania naukowe w formie monografii i rozpraw naukowych z zakresu nauk: inżynieryjno-technicznych, rolniczych i społecznych. W obszarze nauk inżynieryjno-technicznych publikowane są prace związane tematycznie z inżynierią rolniczą, inżynierią produkcji, inżynierią przetwórstwa rolno-spożywczego, budową i eksploatacją maszyn oraz odnawialnymi źródłami energii. W obszarze nauk rolniczych publikowane są prace związane z nowoczesnymi technologiami upraw roślin i hodowli zwierząt, rolnictwem precyzyjnym, agrotroniką oraz technologiami produkcji i przetwarzania biomasy. W obszarze nauk społecznych publikowane są prace z zakresu ekonomiki rolnictwa, ekonomiki procesów produkcyjnych, optymalizacji procesów produkcyjnych, systemów jakości, zarządzania zasobami ludzkimi.

Publikowane prace są efektem wieloletnich badań autorów oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Wydawnictwo publikuje także rozprawy habilitacyjne oraz materiały ze szkół i konferencji naukowych. Do publikacji przyjmowane są prace w języku polskim i językach kongresowych. Prace do publikacji w wydawnictwie przyjmowane są w trybie ciągłym.

Wydawnictwo stosuje podstawowe zasady etyki publikacyjnej oraz posiada ustaloną procedurę wydawniczą i recenzowania proponowanych im tekstów naukowych. Wszystkie prace są recenzowane (dwóch niezależnych recenzentów, spoza jednostki osoby/ób zgłaszających pracę) i udostępniane w systemie Creative Commons (CC BY-ND 4.0), zgodnie z wytycznymi MNiSW, wdrażającymi politykę otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych finansowanych ze środków publicznych.

Redakcja przyjmuje teksty oryginalne, wcześniej niepublikowane prace naukowe teoretyczne oraz badawcze. Wszystkie prace są poddawane procesowi weryfikacji poprzez system antyplagiat CrossCheck. Jeśli prace budzą wątpliwości, wówczas są prowadzone czynności wyjaśniające.

Od roku 2015 Wydawnictwo zostało objęte patronatem naukowym CIGR International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering. Umożliwienie szerokiemu gronu naukowców publikowanie wyników swoich badań wpływa na prospołeczne postrzeganie wydawnictwa.

Adres Redakcji:
Balicka 116B, 30-149 Kraków
tel./fax: (012) 662-46-99
e-mail: redakcja@ptir.org; journal@ptir.org

ISSN: 2083-1587  (wersja drukowana)
ISSN 2449-5999 (wersja elektroniczna)

Redaktor naczelny:     prof. dr hab. Maciej Kuboń (UR Kraków)
Sekretarz:                    prof. dr hab Sławomir Kocira (UP Lublin)

Skład i łamanie: Zbigniew Szpila
Korekta językowa: mgr Katarzyna Wójcik
Oprawa graficzna: Zbigniew Szpila