Procedura wydawnicza

PROCEDURA WYDAWNICZA – MONOGRAFIE NAUKOWE

 1. Autor, zgłaszając pracę do Wydawnictwa, jest zobowiązany do dostarczenia:
 2. a) pisma do Redaktora Naczelnego z prośbą o rozpoczęcie procesu wydawniczego oraz wskazaniem i potwierdzeniem źródła finansowania wydania monografii,
 3. b) wydruku komputerowego (tekstu i materiału ilustracyjnego) – 2 egz.,
 4. c) zgodnej z wydrukiem wersji elektronicznej pracy (CD, PENDRIVE).

 

 1. Po wstępnej weryfikacji monografii przez sekretarza wydawnictwa następuje podpisanie umowy wydawniczej pomiędzy Autorem a Wydawnictwem i od tego miejsca rozpoczyna się proces wydawniczy.
 2. Proces wydawniczy rozpoczyna się od wskazania redaktora naukowego monografii przez redaktora naczelnego. Redaktor naukowy nie może być tożsamy z osobą, pod redakcją której jest praca (w przypadku monografii zbiorowych).
 3. Redaktor naukowy przygotowuje i przesyła do Wydawnictwa wstępną opinię o monografii oraz wskazuje 2 recenzentów z 2 różnych jednostek naukowych spoza macierzystej jednostki Autora. Recenzenci muszą być zatwierdzenie przez Redaktora naczelnego.
 4. Po uzyskaniu dwóch pozytywnych, pisemnych recenzji autor wprowadza wymagane przez recenzentów poprawki i przedstawia ostateczną wersję pracy redaktorowi naukowemu.
 5. Redaktor naukowy sporządza końcową opinię kwalifikującą pracę do druku i przesyła ją do sekretarza redakcji.
 6. Autor zgłasza się do redakcji z ostateczną wersją monografii naukowej, 1 wydrukowanym egzemplarzem, wersją elektroniczną w programie Word, końcową opinią redaktora naukowego oraz kompletem zależnych praw autorskich (umieszczenie w monografii fragmentów tekstów, ilustracji, rycin, schematów, tabel itp., pochodzących z innych dzieł będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich).
 7. Końcowa opinia redaktora naukowego oraz komplet recenzji zostają przekazane redaktorowi danej dyscypliny naukowej.
 8. Korekta redakcyjna obejmuje: adiustację, korektę, skład komputerowy i korektę autorską
 9. Po zatwierdzeniu przez autora finalnej wersji monografia przekazywana jest do druku.

[Procedura może oczywiście ulec modyfikacji. Przykładowo w razie negatywnej recenzji  praca może wymagać wysyłki do ponownej recenzji bądź wyznaczenia nowego recenzenta.]

W przypadku wprowadzania przez autora monografii kolejnych zmian po uprzednim zatwierdzeniu jej finalnej wersji (punkt 10) koszty tych zmian ponosi Autor monografii.

 

 1. Wydawnictwo nie płaci honorarium autorskiego.
 2. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo odrzucenia tekstu w przypadku stwierdzania nieodpowiedniej jakości składu tekstu lub opracowań graficznych oraz występowania błędów w tekście.
 3. Autor/rzy, publikując w Wydawnictwie, zobowiązani są przekazać 10 egzemplarzy wydanej publikacji Wydawnictwu w celu rozesłania egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek, zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.